กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับธรรมดีคลับ จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยพระพงศกร กิตฺติเมธี  พระมหาวุฒิชัย  ชยวุฑฺโฒ  พระวิทยากรจากวัดสุชน  พระปลัดสุทัศน์  เขมปญฺโญ  วัดสระเรียง  และพระธวัชชัย  วิชฺชาธโร วัดนิกรรังสฤษฏ์ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม  2558  ณ  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด