ระเบียบการการรับสมัคร

การรับนักเรียน รับสมัครทั้งชายและหญิง อายุ 2 - 6 ปีโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้


ระดับชั้นเด็กเล็ก (เนอร์เซอรี่)

- อายุ 2 ปี บริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้

- ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 - 4 ปี

- ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 - 5 ปี

- ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 - 6 ปี

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

- สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ประกอบด้วย บิดา,มารดา และนักเรียน

- สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

- ชำระค่าธรรมเนียม ตามที่โรงเรียนกำหนด

 

ิ่งที่ต้องนำมาในวันแรกเข้า

- เครื่องนอน ที่ทางโรงเรียนมอบให้

- ชุดลำลอง คนละ 1 ชุด

- ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำ ฯลฯ

 

การรับส่งนักเรียน

- ส่งนักเรียนเวลา 07.30 น.

- รับนักเรียนกลับบ้านเวลา 15.30 น.

*** กรณีมารับก่อนเวลา ให้แจ้งชื่อนักเรียนที่ห้องธุรการอนุบาลและรับบัตร

ออกนอกโรงเรียนที่ครูประจำห้องธุรการแล้วจึงไปพบครูประจำชั้นเพื่อรับเด็ก

 

การใช้เครื่องประดับ

- ของมีค่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ แหวน ต่างหู ห้ามนำมาโรงเรียน

ถ้าหากนำมาแล้วเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

การลาหยุดหรือลาป่วย

เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องลาหยุดหรือป่วยโปรดแจ้งให้ทาง

โรงเรียนทราบทุกครั้ง จะโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายมาก็ได้

(โทร 077-272061 ต่อ 301 )

*** กรณีป่วย ให้นักเรียนหยุดพัก รักษาตัวให้หายแล้วจึงนำยามาโรงเรียน

 

การรักษาพยาบาล

- ในกรณีที่นักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

- ในกรณีที่นักเรียนป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะรักษาพยาบาลให้

แล้วจะโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน

- ในกรณีที่นักเรียนป่วยมาก หรือประสบอุบัติเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

จะติดต่อให้ผู้ปกครองทราบ

( ถ้านักเรียนคนใดมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคชัก โรคหืด โรคเบาหวาน

โรคหอบ ฯลฯ ควรแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบด้วย )

 

ด้านอาหาร

ทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ

เวลา 09.00 น. ดื่มนม

เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น. อาหารว่าง ( รายการอาหารจะติดไว้ที่โรงอาหารทุกวัน )

-------------------------------------------------