ดาวน์โหลด ใบแจ้งพัสดุ - ครุภัณฑ์ ชำรุด/เสียหาย (กท.45)