ระดับชั้น��������������������������������������������� 6 ห้อง 6

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน