ระดับชั้น��������������������������������������������� 6 ห้อง 8

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน