ประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    - ให้ความคุ้มครอง นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

    - ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทั่วไปต่อครั้ง วงเงิน 10,000 บาท

    - สามารถเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทักษิน และโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ให้นำใบเสร็จ มาเบิกเงินที่สถานศึกษา

    - หากสุญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท

    - เงินสำรองสินไหม 20,000 บาท

   
* หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ห้องพยาบาล เบอร์โทร 077-272-061 ต่อ 401


Paris