ประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา


    - ให้ความคุ้มครอง นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก

    - ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทั่วไปต่อครั้ง วงเงิน 10,000 บาท

    - สามารถเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทักษิน และโรงพยาบาลศรีวิชัย สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ให้นำใบเสร็จ มาเบิกเงินที่สถานศึกษา

    - หากสุญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท

    - เงินสำรองสินไหม 20,000 บาท

    - หลักฐาน ในการใช้สิทธิ์ ประกันอุบัติเหตุ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่เป็นเด็กเล็ก/อนุบาล)

    - กรณีที่ นักเรียนไม่ได้นำบัตรประชาชนมา ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คู่กับ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล

    - หากไม่มีเอกสาร ให้ผู้ป๋วยสำรองจ่าย และนำเอกสารมาเบิกภายหลัง

   
* หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ห้องพยาบาล เบอร์โทร 077-272-061 ต่อ 401
Paris