ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   

 

               
 
            

นายวิเชียร  สมานจิต

ตำแหน่งครูใหญ่ 

พ.ศ. 2502

นายปรีดา  แสงสว่าง 

 ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2502 - 2503

บาทหลวงหลีอาง  ชวประพันธ์

ตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2504 - 2506

นายเรือง  อาภรรัตน์

ตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2507 - 2509  

      
               
   

นายสนั่น  วาทนเสรี

ตำแหน่งครุใหญ่

 พ.ศ. 2510 - 2511

 นายประสิทธิ  ทองคำ

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2511 - 2513

 บาทหลวงสนิท  ลุลิตานนท์

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2514 - 2518

บาทหลวงอนันต์  จิตเสรีวงค์

ตำแหน่งครูใหญ่

 พ.ศ. 2519 - 2522
   
               
   

บาทหลวงประธาน  ศรีดารุณศิล

ตำแหน่งครุใหญ่

พ.ศ. 2523 -  2526

บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม

ตำแหน่งครูใหญ่

 พ.ศ. 2527 - 2528

นายชาญชัย  ชื่นพระแสง

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2529 - 2531 

บาทหลวงสมชาย  กิจนิชี

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2532 - 2534 

   
     

 

       
   

บาทหลวงสมพงษ์  ฉัตรบรรยง

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2535 - 2539

บาทหลวงพิรัตน์  ดำรงศักดิ์

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2540 - 2541 

บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม

ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2541 - 2542

บาทหลวงนที  ธีรานุวรรตน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542 - 2556

   
               
   

บาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2556 - 2562

บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน