คณะกรรมการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ผู้อำนวยการ

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอัมพร เมฆฉาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรพรรณ ใจซื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางรดา อัครเมธีกุลล
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายบุนยธร สุนทร
ผู้แทนครู