กำหนดการสอบ ตารางสอบปลายภาค ระดับประถม-มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 1/2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบปลายภาค ระดับประถม 1-2
ตารางสอบปลายภาค ระดับประถม 3-6 ห้องเลขคี่
ตารางสอบปลายภาค ระดับประถม 3-6 ห้องเลขคู่