โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

รายงานสถิติแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิง ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน
เด็กเล็ก 2 19 19 38
อนุบาล 1 5 74 57 131
อนุบาล 2 6 68 73 141
อนุบาล 3 6 86 58 144
รวม 19 247 207 454
ป.1 4 91 73 164
ป.2 5 93 78 171
ป.3 5 105 70 175
ป.4 6 132 72 204
ป.5 6 150 99 249
ป.6 7 208 124 332
รวม 33 779 516 1295
ม.1 9 310 145 455
ม.2 9 310 147 457
ม.3 10 294 151 445
รวม 28 914 443 1357
ม.4 8 183 146 329
ม.5 9 184 166 350
ม.6 9 173 192 365
รวม 26 540 504 1044
รวมทั้งหมด 106 2480 1670 4150
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562