ตราสัญลักษณ์

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

logocolor

                 Click here!             

                     

ฝ่ายวิชาการ

1. แบบฟอร์ม (บันทึกข้อความ)(pdf)   Click here!(doc)   

2.แบบฟอร์ม (ใบขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรม)(pdf)     Click here!(doc)

3.แบบฟอร์ม (ใบแลกคาบสอน)(pdf)     Click here!(doc)

4.แบบฟอร์ม (แผนการจัดการเรียนรู้)(pdf)    Click here!(doc)

ฝ่ายงบประมาณ - การเงิน

1. ระเบียบในการเบิกจ่าย (ขอยืมเงินทดรองจ่าย)    Click here!

2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กท.31)   Click here!

3. ขออนุมัติยืมเงิน (กท.34)(pdf)   Click here!(doc)

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (กท.35)(pdf)  Click here!(doc)

ฝ่ายอาคารและสถานที่

1. แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ (กท.51)     Click here!

2. ใบขออนุญาตใช้ห้องเรียน/ห้องประกอบ/สถานที่ (กท.52)      Click here!

ฝ่ายพัสดุ / ครุภัณฑ์

1. ใบแจ้งซ่อมพัสดุ - ครุภัณฑ์ (กท.43)     Click here!

2. ใบขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งทำพัสดุ - ครุภัณฑ์ (กท.44)     Click here!

3. ใบแจ้งพัสดุ - ครุภัณฑ์ ชำรุด/เสียหาย (กท.45)      Click here!

ฝ่ายบุคลากร

1. แบบฟอร์ม รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (pdf)      Click here! (docx)

2. แบบฟอร์ม รายงานการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (pdf)       Click here! (doc)

3. แบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา (pdf)     Click here! (docx)

4. แบบฟอร์ม  ใบคำร้องขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     Click here! (pdf)

5. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร     Click here! (pdf)

6. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินช่วยเหลือบุตร     Click here! (pdf)

7. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล      Click here! (pdf)

8. แบบฟอร์ม ใบลางาน (pdf)    Click here! (doc)

9. แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ (pdf)     click here! (doc)

10. แบบฟอร์ม ใบลาขออนุญาตกลับก่อนเวลา (pdf)   click here! (doc)

11. แบบฟอร์ม SAR ครูสนับสนุน (pdf)   click here! (doc)

12. แบบฟอร์ม SAR ครูครูผู้สอน (pdf)   click here! (doc)

13. แบบฟอร์ม SAR ครูปฐมวัย (pdf)   click here! (doc)

14. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนขั้นเงินเดือน (pdf)    click here! (doc) 

 

 

ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี

1. ใบส่งข้อมูล เพื่อประกาศผ่านเว็บไซต์ (ศท.31)      Click here!

2. ใบแจ้งวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีขัดข้อง (ศท.32)       Click here!

3. ใบแจ้งผลการตรวจ ซ่อมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี (ศท.33)      Click here!

4. ใบส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี (ศท.34)       Click here!

5. ใบตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ศท.35)      Click here!

6. ใบแจ้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง (ศท.36)      Click here!

7. ใบยืม วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี (ศท.37)        Click here!

8. แบบคำร้องขอติดตั้ง Software (ศท.38)      Click here!

9. ใบแจ้งข้อมูล งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (ศท.39)     Click here!