ดาวโหลดเอกสารlogo . jpg HTML tutorial        


        :: ฝ่ายบุคคล ::

                       - รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน.docx                           - รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf

                       - แบบรายงานการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่.doc                                      - แแบบรายงานการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่.pdf

                       - แบบรายงานกิจกรรมจิตอาสา.docx                                                   - แบบรายงานกิจกรรมจิตอาสา.pdf

                       - ใบคำร้อง ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                       - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

                       - ใบเบิกเงินช่วยเหลือบุตร

                       - แบบฟอร์มใบลา.doc                                                   - แบบฟอร์มใบลา.pdf

                       - ใบขออนุญาต กลับก่อนเวลา.doc                                  - ใบขออนุญาต กลับก่อนเวลา.pdf

                       - แบบขออนุญาตไปราชการ.doc                                    - แบบขออนุญาตไปราชการ.pdf

        :: ฝ่ายวิชาการ ::

                       - บันทึกข้อความ.doc                                                   - บันทึกข้อความ.pdf

                       - ขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรม.doc                 - ขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรม.pdf

                       - ใบแลกคาบสอน.doc                                                 - ใบแลกคาบสอน.pdf

                       - แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้.doc         - แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้.pdf

                       - SAR ครูสนับสนุน.docx         - SAR ครูปฐมวัย.docx          - SAR ครูผู้สอน.docx

                       - แบบฟอร์มการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน                        - แบบฟอร์มการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf

                       - ใบมอบตัว.doc

                       - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.doc

        :: ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการศึกษา ::

                       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

                       - ใบขออนุญาตใช้ห้องเรียน/ห้องประกอบ

                       - แบบคำขอใช้อาคารสถานที่

                       - ใบแจ้งพัสดุชำรุด

                       - ใบขออนุมัติสั่ง ทำ/ซื้อ พัสดุ-ครุภัณฑ์

                       - ใบแจ้งซ่อมพัสดุ/ครุภัณฑ์ - อาคาร/สถานที่

                       - ใบขออนุมัติเบิกจ่าย และส่งหลักฐานการจ่ายเงิน.doc                        - ใบขออนุมัติเบิกจ่าย และส่งหลักฐานการจ่ายเงิน.pdf

                       - ใบขออนุมัติยืมเงิน.doc                                                                        - ใบขออนุมัติยืมเงิน.pdf

                       - ระเบียบในการเบิก-จ่าย ( ขอยืมเงินทดรองจ่าย )

                       - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.doc                                                            - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.pdf

        :: ฝ่ายการจัดการศึกษา ::

                 ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี

                       - ใบแจ้งข้อมูล งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียน

                       - แบบคำร้องขอติดตั้ง Software

                       - ใบยืมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี

                       - ใบแจ้งเครือข่าย internet ขัดข้อง

                       - ใบตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                       - ใบส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี

                       - ใบแจ้งผลการตรวจสอบ และซ่อมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี

                       - ใบแจ้งวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีขัดข้อง

                       - ใบส่งข้อมูล เพื่อประกาศผ่านเว็บไซต์

        :: ฝ่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษ ::

        :: ฝ่ายกิจการนักเรียน ::

        :: ฝ่ายจิตตาภิบาล ::

        :: ฝ่ายปฐมวัย ::
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เบอร์โทรศัพท์ 077-272-061

Facebook โรงเรียนเทพมิตรศึกษา : https://www.facebook.com/thepmitr.ac.th/

อนุบาลเทพมิตรศึกษา : https://www.facebook.com/thepmitrkids