โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 ตารางสอบวัดและประเมินผล

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ  การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6
มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6
เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น มัธยมศึกษา