ตารางสอบกลางภาค

 

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

ตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษา 1 - 5
เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น มัธยมศึกษา