» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม Back to school
จำนวนผู้เข้าชม : 34,621 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2563

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ร่วมกับกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม Back to school ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา