» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีประดับเข็ม
จำนวนผู้เข้าชม : 31,200 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2563

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ร่วมกับกิจการนักเรียน จัดพิธีประดับเข็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา