» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 77,397 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2564

ประกาศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดีจากต่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนโควตาประเภทเรียนดี จากต่างโรงเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้ดำเนิการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2564 โควตาประเภทเรียนดีจากต่างโรงเรียน ตามเอกสารท้ายประกาศ และหลักฐานเอกสารรายงานตัว