» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและทัศนศึกษาฐานการเรียนรู้ ป.4-ป.5
จำนวนผู้เข้าชม : 61,389 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 มี.ค. 2564

 วันที่  5  มีนาคม  2564   กลุ่มบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  ดังนี้  ฐานปฐมพยาบาล / ฐานสายคล้องแมส / ฐานทำขนมโค / ฐานทำขนมจาก / ฐานทำไข่เค็ม และฐานทำผัดไทย  ณ ตึกแผนกประถม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา