» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 90,933 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564

เรื่อง    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                                  ……………………………………………………………

            ด้วยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔  ซึ่งมีรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้  โดยให้ทำการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนในวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ถึง วันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น หลังจากวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายชื่อนักเรียน ม1