» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการรับมอบหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 110,238 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564

ประกาศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เรื่อง การรับมอบหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (สมุด) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการรับมอบหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (สมุด) ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามปฏิทินการรับมอบหนังสือในประกาศนี้ทั้งนี้ นักเรียนหรือผู้ปกครอง จะต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย, สแกนอุณหภูมิตามจุดบริการของโรงเรียน, ล้างมือด้วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในการดำเนินกิจกรรม 1.5 -2.0 เมตร โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อรับมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (สมุด) ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้