» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมสัมมนา เรื่อง “ร่วมกันมองให้ไกลออกไปใน Global Compact on Education เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง”
จำนวนผู้เข้าชม : 53,354 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 พ.ย. 2564

 วันที่ 5 พฤศจิกายน  2564  ผู้บริหาร  คุณครู และบุคลากร ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ร่วมกันมองให้ไกลออกไปใน Global Compact on Education เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง” ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยวิทยากรจากฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ และคุณพงษ์นรินทร์  รัตนรังสิกุล  จัดโดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย