» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมครูแกนนำ “การตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK”
จำนวนผู้เข้าชม : 48,232 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564

 วันที่ 10  พฤศจิกายน  2564  โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดอบรมครูแกนนำ “การตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK” วันที่ 10-11พ.ย. 2564 โดยวิทยากรหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์จริญญา แก้วสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)  อาจารย์ผกาสรณ์ อุไรวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อาจารย์อุมาพร นกแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ   ณ  ห้องประชุมฟรีเยรีโอ  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา