» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 33,459 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565

โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของชาติไทย รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในโรงเรียน