» กิจกรรมของโรงเรียน » นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 6/7 และ6/9 จัดกิจกรรม CIRCULÉ CAMP โดยเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการแข่งขัน YOUTH SDGs GOAL12การสร้างรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
จำนวนผู้เข้าชม : 31,293 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2565

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 6/7 และ6/9 จัดกิจกรรม CIRCULÉ CAMP โดยเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการแข่งขัน YOUTH SDGs GOAL12การสร้างรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้ทำการแข่งขันโครงการดังกล่าวจนได้เข้ามาสู่รอบสุดท้าย จึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการที่แข่งขัน โดยวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนมีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการบริโภคอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการนำหลัก3Rมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมฐานต่างๆ เพื่อความสนุกและความสนใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม