» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อสรรหาผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 42,303 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2565

 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าในใจกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน และเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้น และผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา