» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 56,735 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2565

 วันที่ 20 กันยายน 2565 ????❤กลุ่มบริหารงานวิชาการช่วงชั้นที่ 4 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ รวมถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป และในกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนระดับชั้น ม.6/3 พร้อมทั้งนักเรียนแกนนำช่วงชั้นที่ 4 ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. สังกัดชมรมอาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้ร่วมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมในวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้อีกด้วย????❤