» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าชม : 32,498 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2565

 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสอนคณิตศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการแบบเปิด" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา กาศรุณ และดร.สุทธารัตร์ บุญเลิศ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ รวมถึงคำแนะนำต่างๆให้กับครูได้นำมาพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา