» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย”
จำนวนผู้เข้าชม : 2,954 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2567

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย” ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู และบุคลากร โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มาให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้เด็กๆนักเรียน ครู และบุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย แผนฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ป้ายฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิง รถดับเพลิงขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา