» กิจกรรมของโรงเรียน » คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู้ห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค
จำนวนผู้เข้าชม : 352 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2567

 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู้ห้องเรียน" โดยได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มาให้ความรู้ คำแนะนำกับคณะครูเพื่อนำมาปรับใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี