» กิจกรรมของโรงเรียน » การตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
จำนวนผู้เข้าชม : 17,221 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดให้มีการตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับการตรวจติดตามจาก คณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวสายสุดา กิจประยูร และนางสาวเอื้อมพร ปลอดอ่อน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563