คณะกรรมการสถานศึกษา
บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายอมรเทพ สุริปะ
ชื่อ - สกุล : นายอมรเทพ สุริปะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ชื่อ - สกุล : นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ชื่อ - สกุล : นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตาก
นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ
ชื่อ - สกุล : นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
นางอัมพร เมฆฉาย
ชื่อ - สกุล : นางอัมพร เมฆฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : นักประชาสัมพันธ์
นางอธิฐาน สุขสมไทย
ชื่อ - สกุล : นางอธิฐาน สุขสมไทย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลขวัญชนก
นางจุไรวรรณ สมุทรเก่า
ชื่อ - สกุล : นางจุไรวรรณ สมุทรเก่า
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต. บางใบไม้
นายบุนยธร สุนทร
ชื่อ - สกุล : นายบุนยธร สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทพมิตรศึกษา