ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 61,074 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

              ชื่อโรงเรียน เทพมิตรศึกษา รหัส 84100003 ที่อยู่ 317 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทร 077-272061  โทรสาร 077-288485  E-mail. thepmitrsuksaschool@gmail.com  Website www.thepmitr.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 17 เมษายน 2502 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สำกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2502 บนเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 1.2 ตารางวา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่นางลิ้นจี่ บุราคม ได้บริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียนด้วย โดยมีมุขนายก เปโตรคาเร็ตโต เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวิเชียร สนามจิต เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก มีบาทหลวงแฮกเตอร์ฟรีเยริโอ เป็นอธิการ ในปีแรกเปิดทำการสอนเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 68 คน ครู 2 คน มีอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้อง รับเฉพาะนักเรียนชาย

              ปัจจุบันโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย มีบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายชาญชัย ชื่นพระแสง เป็นผู้อำนวยการและ บาทหลวงอมรเทพ สุริปะ เป็นผู้จัดการ มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 237 คน พนักงาน นักการภารโรง 40 คน และมีจำนวนนักเรียน 4,041 คน

แผนผังโรงเรียน