คณะกรรมการนักเรียน
นายชาคริต เกษศรัทธา
ชื่อ - สกุล : นายชาคริต เกษศรัทธา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นายธีรเมธ สอนสิทธิ์
ชื่อ - สกุล : นายธีรเมธ สอนสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/7
นางสาวพิยะดา พุ้ยทา
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิยะดา พุ้ยทา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/7
นางสาวมธิณี ภักดีดวง
ชื่อ - สกุล : นางสาวมธิณี ภักดีดวง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/1
นางสาวสุธาสินี นาคขวัญ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุธาสินี นาคขวัญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/1
นายวานิช อักษรไทย
ชื่อ - สกุล : นายวานิช อักษรไทย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/1
นายอชิตะ แก้วเขียว
ชื่อ - สกุล : นายอชิตะ แก้วเขียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/1
นางสาวพรชนัน พุ่มพวง
ชื่อ - สกุล : นางสาวพรชนัน พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวภัทรา ไชยสาลี
ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทรา ไชยสาลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นายณัฐกฤต สร้อยสนธิ์
ชื่อ - สกุล : นายณัฐกฤต สร้อยสนธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวสุตาภัทร คงจันทร์ศร
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุตาภัทร คงจันทร์ศร
ตำแหน่ง : ฝ่ายช่างเทคนิค
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นายธุวานนท์ สินกัน
ชื่อ - สกุล : นายธุวานนท์ สินกัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายช่างเทคนิค
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/7
นางสาวจณัสตา ครุฑคาบแก้ว
ชื่อ - สกุล : นางสาวจณัสตา ครุฑคาบแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวกัลย์สุดา ฮาลลิ่งสโตรม
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัลย์สุดา ฮาลลิ่งสโตรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาววริทร์พิณ ฉัตรแหลม
ชื่อ - สกุล : นางสาววริทร์พิณ ฉัตรแหลม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวอารดา ปาลวงศ์
ชื่อ - สกุล : นางสาวอารดา ปาลวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวกนกวรรณ คำนัล
ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกวรรณ คำนัล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวชุติมณฑน์ เพ็ยมาศ
ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติมณฑน์ เพ็ยมาศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวรวินทร์ดา ตั้งอมรสิริ
ชื่อ - สกุล : นางสาวรวินทร์ดา ตั้งอมรสิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวพิชาพร สถิตพรบรรพต
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชาพร สถิตพรบรรพต
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นางสาวกฤษณา กิมเกถนอม
ชื่อ - สกุล : นางสาวกฤษณา กิมเกถนอม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นายกชกรณ์ แท่นมณี
ชื่อ - สกุล : นายกชกรณ์ แท่นมณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/2
นายพชรพล ศรีรักษา
ชื่อ - สกุล : นายพชรพล ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/6
นางสาวภัควลัญชญ์ ชูแก้ว
ชื่อ - สกุล : นางสาวภัควลัญชญ์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/7
นางสาวศศิวรรณ บางคราม
ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิวรรณ บางคราม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 4/7