ทำเนียบผู้บริหาร
นายวิเชียร สมานจิตร
ชื่อ - สกุล : นายวิเชียร สมานจิตร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ระยะเวลา : 17 เมษายน 1959
นายปรีดา แสงสว่าง
ชื่อ - สกุล : นายปรีดา แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 4 ธันวาคม 2559
บาทหลวงหลีอาง ชวประพันธ์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงหลีอาง ชวประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ระยะเวลา : 6 มิถุนายน 1961
นายสนั่น วาทนเสรี
ชื่อ - สกุล : นายสนั่น วาทนเสรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 12 พฤษภาคม 1964
นายสนั่น วาทนเสรี
ชื่อ - สกุล : นายสนั่น วาทนเสรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 1967
นายเรือง อาภรณ์รัตน์
ชื่อ - สกุล : นายเรือง อาภรณ์รัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 1964
นางสาวยี่สุ่น โลนา
ชื่อ - สกุล : นางสาวยี่สุ่น โลนา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 1968
นายประสิทธิ์ ทองคำ
ชื่อ - สกุล : นายประสิทธิ์ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 19 กรกฎาคม 1968
นางสาวบุญญา อุ่นจัตตุพร
ชื่อ - สกุล : นางสาวบุญญา อุ่นจัตตุพร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 12 มิถุนายน 1969
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 1970
บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 20 พฤษภาคม 1971
บาทหลวงสนม วีระกานนท์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสนม วีระกานนท์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 1976
บาทหลวงอนันต์ จิตเสรีวงศ์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงอนันต์ จิตเสรีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 1976
บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 13 มิถุนายน 1980
บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 1980
บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 14 ธันวาคม 1984
บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 23 กรกฎาคม 1987
บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงศักดิ์ ตรีว่าอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 1998
บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 1986
บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและครูใหญ่
ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 1992
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 7 เมษายน 1986
บาทหลวงสมชาย กิจนิจชี
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสมชาย กิจนิจชี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 1988
บาทหลวงสมชาย กิจนิจชี
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงสมชาย กิจนิจชี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 1989
บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 5 มิถุนายน 1997
บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 1 เมษายน 1999
บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 10 พฤษภาคม 2001
บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2002
บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 16 พฤษภาคม 2013
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2019-ปัจจุบัน