ดาวน์โหลด ใบแจ้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง (ศท.36)