ระดับชั้น��������������������������������������������� 2 ห้อง 11

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน