ระดับชั้น��������������������������������������������� 3 ห้อง 10

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน