» กิจกรรมของโรงเรียน » สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 "
จำนวนผู้เข้าชม : 56,202 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 มี.ค. 2564

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 จัดโดยศูนย์การศึกษาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.) โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ เลาหบุตร์ และบาทหลวงนายสุวัฒน์ เหลืองสอาด  มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา