» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 52,226 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2564

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:30 น. - 16:00 น. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้ร่วมลงนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสวรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา นายชนก ณ วาโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้