» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมครูระดับปฐมวัย ห้องเรียนแห่งความสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 52,046 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณครูระดับปฐมวัย เข้าอบรม "ห้องเรียนแห่งความสุข" โดยได้รับเกียรติจากข้าราชการบำนาญ อาจารย์ปกครอง รัตนชุม อดีตศึกษานิเทศก์ และอาจารย์จรรยา รัตนชุม อดีตหัวหน้าแผนกปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง มาให้ความรู้ แนะนำทักษะพื้นฐาน สะเต็มศึกษา การบริหารงาน รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับคุณครูเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา