» กิจกรรมของโรงเรียน » ตรวจประเมินความพร้อมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)
จำนวนผู้เข้าชม : 56,520 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564

 วันที่ 10  พฤศจิกายน  2564  เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เมืองสุราษฎร์ธานี เข้ามาตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่แจ้งขอจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี