» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสรรหาผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จำนวนผู้เข้าชม : 40,175 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2565

 วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 (ช่วงชั้นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าในใจกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน และเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้น และผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา