» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรม "การพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยเทคนิคขั้นบันได 6 ขั้น"
จำนวนผู้เข้าชม : 33,988 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยเทคนิคขั้นบันได 6 ขั้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณภา สรรพสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ รวมถึงคำแนะนำต่างๆให้กับครูได้นำมาพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนต่อไป ณ อาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา