» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต (ด้านเพศศึกษา)
จำนวนผู้เข้าชม : 6,104 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2566

 วันที่ 11 กันยายน 2566 วิชาการช่วงชั้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต (ด้านเพศศึกษา) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายคมสัน หนูนำวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากร มอบควาามรู้กับให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมฟรีเยรีโอ