» กิจกรรมของโรงเรียน » กลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มงานจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 2,942 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2567

 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

ทางกลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มงานจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยให้นักเรียนได้ทำการแสดงออกในสิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เริ่มต้นได้จากภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเลือกตั้ง