» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
จำนวนผู้เข้าชม : 13,544 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดทุกสังกัดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษามีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน/คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทางกลุ่มบริหารงานทั่วไปร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19 ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ วุฒิพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการพนังงาน เจ้าหน้าที่ร้านค้าร้านอาหาร รวมถึงรถตู้ที่รับส่งนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา