» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 16,214 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563

โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมการไหว้ครู เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ซึ่ง“การไหว้ครู”  เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต