ผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษาบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับมัธยม

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานปฐมวัย

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับประถม